Fundaţia UmanistăDr. Mioara Mincu, în conformitate cu Ordinul 5656/22.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la Concurs de Titularizare pentruŞcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” următoarele posturi/catedre didactice vacante:

1. 1 postEconomie; Educaţie Antreprenorială;

2. 0,5 post Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor;

3. 3 posturi Biologie;

4. 2 posturi Psihologie;

5. 1 post Psihologie-Sociologie;

6. 1 post Fizică;

7. 3 posturi Farmacie;

8. 3 posturiMedicina Generală ;

9. 10 posturi Pregătire-Instruire Practică / Asistenţă Medicală;

10. 1 post Pregătire- Instruire Practică / Farmacie;

Condiţiile de ocupare a posturilor sunt în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5615/11.11.2010 pentru aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, ale OMECTS nr. 5616/11.11.2010 pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar si respectiv Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar valabile pentru 2011.

Concursul va avea loc în zilele de 16 decembrie 2011, ora 09:00-proba practică, respectiv 17 decembrie 2011, ora 09:00 -proba teoretică (lucrare scrisă în disciplina postului) la sediul Şcolii din str. Viitorului nr. 161-163, sector 2, Bucureşti.

Acte necesare la dosar:

1) Copii legalizate de biroul notarial, de pe actele de studii, foaia matricolă;

2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

3) Copie de pe B.I./C.I ;

4) Adeverinţădin care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

5) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

6) Avizul medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

7) Declaraţie pe propria raspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească ramasă definitivă, de condamnare penală.

Înscrierileşi depunerea dosarelor se vor face la secretariatul Şcolii zilnic, între orele 09:00 – 16:00, în perioada 14 noiembrie – 30 noiembrie 2011 .

Cerinţele specifice fiecărui post şi informaţiile despre organizarea concursului se pot obţine de la secretariatul Şcolii Sanitare Postliceale“Carol Davila”, telefon: 021 610 70 68, e-mail: resurse.umane@scoalacdavila.ro, precum şi de la adresa de internet: www.scoalacdavila.ro , secţiunea Cariere .


DESCARCA AICI

Programa Titularizare AMF

Programa Titularizare AMG

Programa Titularizare Biologie

Programa Titularizare Fizica

Programa Titularizare Medicina Generala

Programa Titularizare Psihologie

Programa Titularizare Economie

Programa Titularizare Informatica si Tehnologia Informatiei

Programa Titularizare Profesori AMF

Centralizator 2011

Metodologia de concurs

Ordin Titularizare 5620

 

Acest articol a fost publicat si pe:

OAMGMAMR

Pagina Medicala

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 289

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes