INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALE CANDIDAŢILOR LA ADMITEREA ÎN CADRUL

ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE “CAROL DAVILA”

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este o instituţie de învăţământ publică de drept privat, reprezentativă pentru piaţa serviciilor educaţionale vocaţionale postliceale din România, care funcționează conform Legii Educaţiei Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acreditată pentru calificările profesionale asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie  prin OMECTS Nr. 3391/29.02.2012 şi pentru calificarea profesională asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare  prin OMECTS Nr. 4422/04.07.2016.

Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ “Carol Davila” are plăcerea de a vă informa că în vederea
desfășurării activităților educaționale pentru formarea asistenților medicali, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”) şi a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, și cu Legea 190/2018 privind punerea în aplicare a RGPD.

Principiile pe care le avem în vedere în ceea ce privește asigurarea protecției datelor cu
caracter personal ale persoanelor care se preînscriu sau înscriu să candideze la admiterea în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” sunt asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem. Pentru conformarea cu RGPD pe timpul desfășurării activităților de admitere şcoala noastrӑ respectă principiile prelucrării datelor cu caracter personal (art. 5 RGPD):

a) prelucrarea în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);

b) colectarea în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) datele colectate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

d) datele colectate sunt exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

e) păstrarea într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) prelucrarea într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

Datele cu caracter personal pe care le colectӑm sunt necesare derulӑrii procesului de admitere. Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de şcoala noastrӑ se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea şcolii sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra principalelor tipuri de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe baza cărora prelucrează, stochează și transmit date cu caracter personal:

Tipul de date cu caracter personal prelucrate Sursa datelor și/ sau documentul solicitat unde sunt înscrise datele Scopurile prelucrӑrii Temeiul legal conform
Regulamentul 679/2016  (RGPD)
și altor obligații legale
Identitatea persoanei: nume, prenume, cod numeric personal, serie şi numӑr act identitate, naționalitate, cetӑțenie -carte de identitate/ paşaport;

-certificat de naştere;

-certificat de cӑsӑtorie (dacӑ este cazul);

– fişa de preînscriere/ înscriere.

Derularea preînscrierii/ înscrierii la una dintre calificӑrile profesionale: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare. 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2.Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 44;

4. Criteriile generale de admitere în învӑțӑmȃntul postliceal, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5346/2011, modificat şi completat prin OMEN nr. 3309/2020;

5.Metodologia de admitere la Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ “Carol Davila”, revizuitӑ şi aprobatӑ anual de Consiliul de Administrație al Şcolii.

Studiile liceale

 

certificat de absolvire liceu/ diploma de bacalaureat;

-foaia matricolӑ;

-atestat echivalare studii liceale pentru elevii strӑini;

– certificat de competențӑ lingvisticӑ pentru limba romanӑ, pentru elevii strӑini.

*pentru candidații care se preînscriu se solicitӑ adeverința de elev în clasa a XII/ XIII – la seral sau cu frecvențӑ redusӑ

Stabilirea condițiilor
minimale pentru înscrierea la programul de studii;
1. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

2.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 44;

3. Criteriile generale de admitere în învӑțӑmȃntul postliceal, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5346/2011, modificat si completat prin OMEN nr. 3309/2020;

4.Metodologia de admitere la Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ “Carol Davila”, revizuitӑ şi aprobatӑ anual de Consiliul de Administrație al Şcolii.

Studiile superioare – fişa de înscriere. Identificarea nevoilor de dezvoltare personalӑ; 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Adresa de domiciliu sau de reşedințӑ -cartea de identitate;

-pașaportul;

-fişa de preînscriere/ înscriere.

-corespondența în format letric;

-stabilirea cetӑțeniei.

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 44;

Date bancare:

-pentru plata în contul colector de taxe al Şcolii, deschis la Garanti Bank : nume, prenume, CNP, cod IBAN, specificația plӑții.

Notă: datele sunt colectate
direct de către Banca
Garanti Bank în baza
contractului cu unitatea noastr
ӑ;

-cartea de identitate;

-paşaportul;

-cont bancar folosit la plata prin ordin de plată, mandat
poștal sau transfer bancar,

extras bancar.

Plata de cӑtre candidat a taxei de preînscriere/ înscriere 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 101, alin. 3: “În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de Consiliul de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile legii”.

 

Starea de
sănătate
-adeverința medicalӑ. Îndeplinirea condițiilor minimale de admitere din punct de vedere al
sănătății.
1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

Imagini obținute din înregistrări video ale
fizionomiei persoanelor
vizate care accesează sediile
Şcolii păzite de operator
Doar dacă se
efectuează deplasarea
la sediul Şcolii.
Pentru a îndeplini condițiile
privind paza obiectivelor, a
bunurilor și valorilor precum
și protecția persoanelor.
1. Art 6, aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor, Art 1 alin 2;
3. HG 301/2012 Norme metodologice de aplicare a Legii 333/2003;
4. Instrucțiunea 9/2013 privind efectuarea analizei de risc la Securitatea fizică.
Adrese electronice de identificare:

-adrese de e-mail personale;

– adrese de IP, identificatori ai
rețelelor locale de internet sau
ai huburilor, localizare
geografică, sursa referinței
(de unde s-a intrat pe pagina
web a Şcolii).
Vezi politica de utilizare a
cookies a Şcolii

-fişa de preînscriere / înscriere.   – Comunicare eficientă,
rapidă;
1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

Numӑrul de telefon personal -fişa de preînscriere/ înscriere.   – Comunicare eficientă, rapidă; 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

 

Destinatarii și terții cărora Şcoala le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea:

 • Ministerului Educaţiei;
 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • Compania Naționalӑ Poșta Română (pentru corespondența letrică);
 • Banca Garanti Bank (pentru plata taxei de admitere);
 • Organele judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respectӑ normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România);
 • Instanțe judecătorești, parchete;
 • Organe ale poliției;
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

Şcoala  a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu RGPD.

Datele cu caracter personal – care au fost sau vor fi solicitate – vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu RGPD și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor persoanelor vizate. Nomenclatorul arhivistic al Şcolii prevede pentru fiecare categorie de date cu caracter personal perioada de păstrare a acestora.

Şcoala garantează candidaților respectarea următoarelor drepturi în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificarea datelor personale;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatӑ;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal a Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila”  vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: Dragne Simona, adresa de corespondență : serviciul.dpo@scoalacdavila.rotel:021/210.23.20; Str. Viitorului, nr. 161-163, sector 2, Bucureşti.