INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALE ELEVILOR ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE “CAROL DAVILA”

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este o instituţie de învăţământ publică de drept privat, reprezentativă pentru piaţa serviciilor educaţionale vocaţionale postliceale din România, care funcționează conform Legii Educaţiei Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acreditată pentru calificările profesionale asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie  prin OMECTS Nr. 3391/29.02.2012 şi pentru calificarea profesională asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare  prin OMECTS Nr. 4422/04.07.2016.

Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ “Carol Davila” are plăcerea de a vă informa că în vederea
desfășurării activităților educaționale pentru formarea asistenților medicali, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”) şi a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, și cu Legea 190/2018 privind punerea în aplicare a RGPD.

Principiile pe care le avem în vedere în ceea ce privește asigurarea protecției datelor cu
caracter personal ale elevilor Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” sunt asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem. Pentru conformarea cu RGPD pe timpul desfășurării activităților educaționale şcoala noastrӑ respectă principiile prelucrării datelor cu caracter personal (art. 5 RGPD):

a) prelucrarea în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);

b) colectarea în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) datele colectate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

d) datele colectate sunt exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

e) păstrarea într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) prelucrarea într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

Datele cu caracter personal pe care le colectӑm sunt necesare derulӑrii activităților educaționale pentru formarea asistenților medicali. Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de şcoala noastrӑ se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea şcolii sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra principalelor tipuri de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe baza cărora prelucrează, stochează și transmit date cu caracter personal:

Tipul de date cu caracter personal prelucrate Sursa datelor si / sau documentul solicitat unde sunt înscrise datele Scopurile prelucrӑrii Temeiul legal conform
Regulamentul 679/2016  (GDPR)
și altor obligații legale
Identitatea persoanei: nume, prenume, cod numeric personal, serie şi numӑr act identitate, naționalitate, cetӑțenie,

prenumele pӑrinților.

-carte de identitate/ paşaport;

– permis de şedere pentru elevii cetӑțeni non-UE;

-certificat de naştere;

-certificat de cӑsӑtorie (dacӑ este cazul);

– fotografii tip.

-completarea și
semnarea contractului de
şcolarizare şi a anexelor anuale ale acestuia;

– completarea documentelor şcolare: registre matricole, cataloage, adeverințe de studii, foi matricole;
– eliberarea carnetului de
elev;

– eliberarea adeverințelor de elev;

– completarea bazei de date SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învӑțӑmȃntului din Romȃnia);

-completarea certificatului de competențe profesionale şi a suplimentului descriptiv pentru absolvenții care au promovat examenul de certificare a calificӑrii profesionale;
-transmiterea la
destinatari în scopuri statistice;

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 44;

4. Criteriile generale de admitere în învӑțӑmȃntul postliceal, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5346/2011, modificat si completat prin OMEN nr. 3309/2020 – art. 21. alin. (3) Admiterea în învățământul postliceal, în clase organizate de unități de învățământ particulare, poate include și alte reglementări specifice cu respectarea
prezentelor Criterii generale;

5.Metodologia de admitere la Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ “Carol Davila”, revizuitӑ şi aprobatӑ anual de Consiliul de administrație al Şcolii – art. 12 alin. 6) Statutul  de elev al Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” se dobândeşte după ce candidatul a fost declarat admis şi a semnat Contractul de şcolarizare, contractul fiind însoţit de copia chitanţei care atestă plata integrală a taxei de şcolarizare sau cel puţin a primei rate din taxă.

6. Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCŞ nr. 3.844/2016 cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

7.OMEN Nr. 4371/2017 pentru aprobarea metodologiei privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar.

Studiile liceale

 

certificat de absolvire liceu/ diploma de bacalaureat;

-foaia matricolӑ;

– atestat echivalare studii liceale pentru elevii strӑini;

– certificat de competențӑ lingvisticӑ pentru limba românӑ, pentru elevii strӑini.

Stabilirea condițiilor
minimale pentru înscrierea la programul de studii;
1. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

2.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 44;

Studiile superioare – fişa de înscriere. Identificarea nevoilor de dezvoltare personalӑ; 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Adresa de domiciliu sau de reşedințӑ -cartea de identitate;

-paşaportul;

-permis de şedere pentru elevii cetӑțeni non-UE;

-corespondența în format letric;

-stabilirea cetӑțeniei;

-completarea cataloagelor;

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

Date bancare:

-pentru plata în contul colector de taxe al Şcolii, deschis la Garanti Bank : nume, prenume, CNP, cod IBAN, specificația plӑții.

Notă: datele sunt colectate direct de către Banca
Garanti Bank în baza contractului cu unitatea noastrӑ;

-cartea de identitate;

-paşaportul;

-cont bancar folosit la plata prin ordin de plată, mandat
poștal sau transfer bancar,

extras bancar.

Plata de cӑtre elev a taxei de şcolarizare 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, art. 101, alin. 3: “În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de Consiliul de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile legii”.

 

Starea de sănătate, situații speciale ale elevilor -adeverința medicalӑ;

-declarații de venituri de la părinţii sau
susținătorii legali ai elevului care
solicitӑ bursӑ;
– acte justificative/
doveditoare/ cupoane
de pensie ale
susținătorilor legali;
– adeverințe de la instituția de
învăţământ unde sunt școlarizați frații şi certificatele de naştere ale acestora;
– sentințe
judecătorești;
– certificate de deces ale susținătorilor
legali;
– certificate de
căsătorie.

Acordarea bursei şcolare. 1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Performanța şcolarӑ -extrase din registrul matricol;

-diplome, adeverințe care atestă participarea şi rezultatele la concursuri, promovarea ofertei educaționale, proiectele şcolii şi alte activitӑți extraşcolare şi extracurriculare.

-acordarea bursei de excelențӑ “Dr. Mioara Mincu”

-selecția pentru participarea la schimburile de experiențӑ din cadrul Modulului European de Nursing (ENM) şi alte proiecte europene şi internaționale

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Rezultatele obținute la stagiile clinice/de practicӑ -fişa de prezențӑ şi fişa de apreciere, obținute de la unitatea sanitarӑ în care a fost organizat stagiul clinic/de practicӑ – dovezi privind rezultatele obținute la stagiile clinice/de practicӑ 1. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

2. Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor (actualizatӑ);

3.Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor;

4.ORDIN nr. 3.539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional şi tehnic;

Imagini obținute din înregistrări video

ale fizionomiei persoanelor
vizate care accesează sediile
Şcolii păzite de operator

Filmări video realizate în timpul accesului în sediile Şcolii. Pentru a îndeplini condițiile
privind paza obiectivelor, a
bunurilor și valorilor precum
și protecția persoanelor.
1. Art 6, aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor, Art 1 alin 2;
3. HG 301/2012 Norme metodologice de aplicare a Legii 333/2003;
4. Instrucțiunea 9/2013 privind efectuarea analizei de risc la Securitatea fizică.
Imagini obținute din înregistrările audio- video

ale fizionomiei
și vocii obținute pe
timpul desfășurării
activităților didactice școlare si extrașcolare
online
*doar cu informare
prealabilă explicită.

Echipamenetele IT cu ajutorul cărora se
desfășoară activitățile
didactice școlare și extrașcolare online
-pentru a îndeplini
obligația contractuală
și legală de a oferi
servicii educaționale
elevilor;
-înregistrarea activității didactice online devine resursă educațională la
dispoziția cadrului
didactic și a elevilor;

-promovarea imaginii școlii și a ofertei educaționale;

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

Adrese electronice de identificare:

-adrese de e-mail personale;

– adrese de IP, identificatori ai
rețelelor locale de internet sau
ai huburilor, localizare
geografică, sursa referinței
(de unde s-a intrat pe pagina
web a Şcolii).
Vezi politica de utilizare a
cookies a Şcolii

-fişa de înscriere;

-navigare site-uri web ale Şcolii;  

– Comunicare eficientă, rapidă;

– protecție și securizare împotriva intrușilor sau
împotriva unor atentate digitale accidentale sau voite;
– învățământ online;

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

Numӑrul de telefon personal -fişa de preînscriere/ înscriere.   -comunicare eficientă,
rapidă;

-completarea catalogului;

1. Art 6 aln 1 lit b din RGPD: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2. Art 6 aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

3.Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare;

Accesul elevilor la internet şi dispozitive care pot fi conectate la internet -chestionar privind accesul elevilor la resurse pentru învățarea online

 

Colectarea şi prelucrarea datelor privind elevii prin Sistemul Informatic Integrat al Învӑțӑmȃntului din Romȃnia (SIIIR); 1. Art 6, aln 1 lit c din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;

2.OMEN Nr. 4371/2017 pentru aprobarea metodologiei privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învӑțӑmȃntului din Romȃnia (SIIIR) pentru activitӑțile din învӑțӑmȃntul preuniversitar.

Destinatarii și terții cărora Şcoala le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea :

 • Ministerului Educaţiei;
 • Agenția Romȃnӑ de Asigurare a Calitӑții în Învӑțӑmȃntul Preuniversitar;
 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • Compania Naționalӑ Poșta Română (pentru corespondența letrică);
 • Banca Garanti Bank (pentru plata taxelor școlare și a celor de admitere);
 • Unitӑțile sanitare cu care Şcoala are contracte de colaborare pentru stagiile clinice/ de practicӑ;
 • Furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software);
 • Companii de transport care asigură gratuitățile/reducerile de transport oferite prin legislația specifică (CFR Călători, Societatea de Transport Bucureşti, Metrorex, ș.a.);
 • Organele judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respectӑ normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România);
 • Instanțe judecătorești, parchete;
 • Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, Arhivele Naționale);
 • Seviciul SSM şi SU;
 • Organe ale poliției;
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

Şcoala  a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu RGPD.

Datele cu caracter personal – care au fost sau vor fi solicitate – vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu RGPD și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor persoanelor vizate. Nomenclatorul arhivistic al Şcolii prevede pentru fiecare categorie de date cu caracter personal perioada de păstrare a acestora.

Şcoala garantează elevilor respectarea următoarelor drepturi în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificarea datelor personale;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal a Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”  vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: Dragne Simona, adresa de corespondență : serviciul.dpo@scoalacdavila.rotel:021/210.23.20; Str. Viitorului, nr. 161-163, sector 2, București.