INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALE ANGAJAȚILOR ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE “CAROL DAVILA”

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este o instituţie de învăţământ publică de drept privat, reprezentativă pentru piaţa serviciilor educaţionale vocaţionale postliceale din România, care funcționează conform Legii Educaţiei Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acreditată pentru calificările profesionale asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie  prin OMECTS Nr. 3391/29.02.2012 şi pentru calificarea profesională asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare  prin OMECTS Nr. 4422/04.07.2016.

 • SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

În conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor administrative, organizaționale și fiscale, cum ar fi:

 • executarea contractului individual de muncă (CIM), întocmirea dosarului de personal, fișa postului;
 • completarea REVISAL;
 • întocmirea și transmiterea statelor de plată;
 • alimentarea cardului de salariu; tichete de masă;
 • plata salariului și/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;
 • comunicarea angajat – angajator;
 • respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea și schimbul de informații cu medicul de medicină a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor PSI/SU);
 • declarația 112;
 • emitere adeverințe la solicitarea angajatului/ persoanei vizate;
 • scopuri arhivistice;
 • scopuri statistice;
 • pentru a îndeplini condițiile privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor;

Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” în calitate de angajator nu va putea să demareze demersurile legale pentru întocmirea CIM și executarea acestuia.

 • TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă: – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale precum și pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” conform articolului 6, alineat (1), litera (c) din GDPR.

Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul legitim și asumat al angajaților noștri, putem solicita acestor angajați sa furnizeze informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii și/sau părinți, aflați în întreținere pentru anumite deduceri personale).

 • TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor:

 • nume, prenume;
 • CNP;
 • seria și nr. de la C.I./ Pașaport;
 • data și locul nașterii;
 • cetățenia;
 • semnătura;
 • datele din actele de stare civilă (ex. certificat căsătorie);
 • în unele cazuri datele din: certificat naștere copil, certificat deces rude;
 • situația familiala (ex. acte divorț);
 • asigurări de sănătate și sociale;
 • profesie;
 • loc de munca;
 • date din CV (Curiculum Vitae);
 • formare profesională;
 • acte studii, calficări;
 • cazier judiciar;
 • număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/ reședința, etc.;
 • situația medicalӑ;
 • permisul de conducere (în cazul șoferilor);
 • date bancare;
 • referințe/ recomandări;
 • fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • fișa de instruire individuală pentru situații de urgență;
 • fișa medicală;
 • decizie de pensie;

Datele necesare pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră în calitate de angajat vor fi utilizate, strict în conformitate cu prevederile legale.

 • SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” colectează date personale direct de la dvs. sau de la terți (ex. recomandări, adeverințe de la alți angajatori, instituții de învățământ).

 • CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii și terții cărora Şcoala le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea :

 • Ministerului Educaţiei;
 • Agenția Romȃnӑ de Asigurare a Calitӑții în Învӑțӑmȃntul Preuniversitar;
 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • Compania Naționalӑ Poșta Română (pentru corespondența letrică);
 • Banca Garanti Bank (pentru plata taxelor școlare și a celor de admitere);
 • Unitățile sanitare cu care Școala are contracte de colaborare pentru stagiile clinice/ de practică;
 • Furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software);
 • Organele judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respectӑ normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România);
 • Instanțe judecătorești, parchete;
 • Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ITM, Arhivele Naționale);
 • Serviciul de medicina muncii;
 • Seviciul SSM şi SU;
 • Organe ale poliției;
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

 

 • PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” păstrează datele personale ale angajaților atâta timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale. Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă este conform prevederilor legale. Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale de muncă, vă veți exercita dreptul la ștergere a datelor, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” va continua să păstreze un set de date personale de baza (nume, data nașterii, perioada contractuală, etc.) conform cerințelor legale.

 • DREPTURILE ANGAJAȚILOR ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, sa exercitați următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificarea datelor personale;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • ANGAJAMENTUL ȘI POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI SECURITATEA DATELOR

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor.

La datele personale ale angajaților poate avea acces numai personalul angajat cu atribuții specifice. Personalul care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” a început să implementeze o serie de măsuri suplimentare de protecție a datelor cu caracter personal. Pe măsură ce acestea vor fi implementate veți fi informat periodic.

 • INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal a Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”  vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: Dragne Simona, adresa de corespondență: serviciul.dpo@scoalacdavila.ro; tel:021/210.23.20; Str. Viitorului, nr. 161-163, sector 2, București.

Fiecare angajat va confirma prin semnătură, că a luat la cunoștință de acest document. Atât salariații Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”  cât și persoanele care se vor angaja în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”  vor completa declaraţia de consimţǎmânt  privind prelucrarea datelor cu caracter personal.