În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”) şi a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, cu sediul în Bucureşti, Str. Viitorului 161 – 163, sector 2, având CUI 34760523, reprezentată legal prin Preşedintele Consiliului de Administrație – Prof. Univ. Dr. Alexandru Ioan Mincu şi prin Director Prof. Aurelia Şova,  Tel.:+ 40 021 610 70 68 , fax + 40 021 610 70 68, adresa de e-mail  contact@scoalacdavila.ro, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

 • Prezentarea entitatii

Operatorul de date cu caracter personal :

   Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” este o instituţie de învăţământ publică de drept privat, care funcționează conform Legii Educaţiei Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acreditată pentru calificările profesionale asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie prin OMECTS Nr. 3391/29.02.2012 şi pentru calificarea profesională asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare prin OMECTS Nr. 4422/04.07.2016. În calitatea sa de Operator, Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” prelucrează cu bună credinţă și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

 • candidați la admitere;
 • elevii şcolii;
 • angajații şcolii: personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic ;
 • elevi, studenţi, cadre didactice, din unitӑțile şcolare partenere, beneficiari ai proiectelor şi programelor derulate de Şcoalӑ;
 • candidații pentru angajare în cadrul Şcolii;
 • vizitatori: persoane înregistrate la punctele de acces și /sau filmate de camerele de supraveghere video;
 • persoane care desfășoară activități de verificare și control în cadrul Şcolii.
 • orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercialӑ sau contractuală cu Şcoala;
 • Condițiile de siguranță

Datele cu caracter personal sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

d) exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

 • Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal pe care Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” le prelucrează diferă în funcție de categoria de persoane vizate ( candidați, elevi, angajati,vizitatori, etc):

 • date de identificare: nume, prenume, numele la naștere al persoanei (acolo unde este cazul), CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, adresa de domiciliu sau de reşedințӑ, adresa de corespondență, e-mail, telefon, etc; sunt necesare pentru înscriere la şcoalӑ, angajare, sănătatea și securitatea muncii, corespondență, etc.
 • date referitoare la studiile absolvite sau în curs de absolvire: diplome, foi matricole, suplimente descriptive, certificate, adeverințe etc; sunt necesare pentru pentru înscriere la şcoala, angajare, sănătatea și securitatea muncii, promovare etc.
 • date referitoare la ocupație, natura activității proprii în cazul candidaților pentru obtinerea unui post în cadrul Şcolii : date privind activitatea profesională anterioară și prezentă, precum și performanța profesională, vechime, experiență etc, necesare pentru angajare, stabilirea remunerației, promovare, etc.
 • date de natură financiară:
 • în cazul angajaților: conturi deschise la instituții financiare, adeverințe etc; acestea sunt folosite la: plățile drepturilor financiare, plățile obligațiilor financiare.
 • în cazul elevilor – necesare pentru acordarea burselor şcolare;
 • date cu caracter special: date medicale, situații speciale ale elevilor;
 • date obținute din înregistrări video necesare pentru a îndeplini condițiile de pazӑ a obiectivelor;
 • adrese electronice de identificare: adrese de IP, identificatori ai rețelelor locale de internet sau ai huburilor, localizare geografică, sursa referinței (de unde s-a intrat pe pagina web a Şcolii); acestea sunt necesare pentru statistici, protecție și securizare împotriva intrușilor sau împotriva unor atentate digitale accidentale sau voite.

(Vezi politica de utilizare a cookies a SPSCD

În informările privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate detaliat tipurile de date, documentele pe care sunt înscrise, scopurile folosirii acestor date și temeiurile legale. Aceste informări sunt făcute pe categorii de persoane vizate.

 • SCOPURILE COLECTǍRII ŞI PRELUCRăRII DATELOR PERSONALE:

Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Aceste date sunt prelucrate de către ȘCOALǍ , conform art. 6, alineat 1 lit. b), c), d) și e)  din RGPD, respectiv pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin Operatorului, potrivit Legii educației naționale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5447/30.08.2020, cu modificările și completările ulterioare si Regulamentului Intern de Organizare şi Funcționare al Școlii, în scopurile care derivӑ din misiunea Şcolii sau sunt în strȃnsӑ legӑturӑ cu aceastӑ misiune:

 • pentru elevii şi angajații Şcolii în scopul realizării obiectului de activitate principal, respectiv educaţie –formarea profesională inițialӑ a asistenților medicali;
 • pentru candidații la admitere – derularea preînscrierii/ înscrierii la una dintre calificӑrile profesionale: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
 • pentru vizitatori – monitorizarea accesului persoanelor în spațiul școlii si îndeplinirea condițiilor de pazӑ a obiectivelor;
 • pentru persoane fizice sau juridice care au raporturi de natură contractuală cu Şcoala în scopul corespondenței, organizării activităților educative (stagii clinice, activități extrașcolare și extracurriculare), evidența financiar contabilă;

Scopurile vor fi prezentate pe larg în cadrul informarilor specifice pe categorii de personae vizate.

 • DESTINATARII ŞI TERŢII CǍRORA ŞCOALA LE POATE TRANSFERA DATE CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii și terții cărora Şcoala le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea :

 • Ministerului Educaţiei;
 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • Compania Naționalӑ Poșta Română (pentru corespondența letrică);
 • Banca Garanti Bank (pentru plata taxelor școlare și a celor de admitere;
 • Unitatile sanitare cu care Scoala are contracte de colaborare pentru stagiile clinice / de practica;
 • Furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software);
 • Companii de transport care asigură gratuitățile/reducerile de transport oferite prin legislația specifică (CFR Călători, Societatea de Transport Bucureşti, Metrorex, ș.a.);
 • Organele judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respectӑ normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România);
 • Instanțe judecătorești, parchete;
 • Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ITM, Arhivele Naționale);
 • Serviciul de medicina muncii;
 • Seviciul SSM şi SU;
 • Organe ale poliției;
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.
 • Cât timp păstrăm datele personale?

Datele cu caracter personal – care au fost sau vor fi solicitate – vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu RGPD și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor persoanelor vizate. Nomenclatorul arhivistic al Şcolii prevede pentru fiecare categorie de date cu caracter personal perioada de păstrare a acestora.

 • DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE SI MODALITĂȚI DE EXERCITARE
 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificarea datelor personale;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Punctul de Contact

Persoana responsabilă din cadrul Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”,, cu implementarea măsurilor în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor este Doamna Dragne Simona – responsabil.

Adresa de corespondență este serviciul.dpo@scoalacdavila.ro; tel:021/210.23.20

          OPERATOR: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA”