De peste 3 decenii Ṣcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” a ȋnsemnat ṣansa formării profesionale pentru 30 de generaṭii de asistenṭi medicali, care ne promovează ṣi ne fac cinste ȋn ȋntreaga lume.

În anul 1990, Doamna Dr. Mioara Mincu a ȋnfiinṭat prima ṣcoală postliceală sanitară din România, atribuind valoare ṣi o deosebită consideraṭie profesiei de asistent medical. A fost cel mai amplu proiect al domniei sale cu care ne mândrim ṣi suntem datori să-l continuăm cu o mare responsabilitate pentru calitatea actului educaṭional ṣi pregătirea asistentului medical cu un nivel ȋnalt de performanṭă.

Din anul 1992, Școala şi-a desfăşurat activitatea sub egida Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România, iar din anul  2009 a intrat sub patronajul Fundaţiei Umaniste „Dr. Mioara Mincu”.

Încă de la ȋnfiinṭarea ei ṣi până ȋn prezent Ṣcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” ṣi-a menṭinut poziṭia pe piaṭa ṣcolilor de profil, fiind cea mai mare instituṭie de ȋnvăṭământ preuniversitar particular din România, acreditată pentru toate calificările profesionale, prin OMECTS NR. 3391/29.12.2012 pentru calificările asistent medical generalist ṣi asistent medical de farmacie ṣi prin prin OMENCṢ Nr.4422/04.07.2016 pentru calificarea profesională asistent medical de balneofiziokinetoterapie ṣi recuperare. Succesul ṣi renumele ṣcolii sunt rezultatul eforturilor unei echipe unite de cadre didactice ṣi personal auxiliar, printr-o coordonare managerială profesionistă, eficientă. Întreaga activitate a ṣcolii este riguros planificată ṣi analizată la nivelul catedrelor de specialitae  (Catedra de Nursing şi Ştiinţe Medicale, Catedra Farmacie – Balneofiziokinetoterapie, Catedra de Ştiinte Socio-Umane), al comisiilor de lucru (Comisia pentru curriculum, Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, Comisia pentru programe şi proiecte educative, Comisia diriginţilor, Comisia pentru promovarea ofertei educaţionale, Comisia pentru parteneriate şi proiecte internaţionale, Clubul Absolvenților, Comisia de admitere, Comisia de organizare a concursurilor şcolare etc.), al departamentelor secretariat, administrativ, financiar, juridic. Toate aceste „piese” asigură implicarea şi responsabilizarea tuturor angajaṭilor ṣcolii, unitatea de acţiune a tuturor factorilor care cooperează pentru realizarea obiectivelor educaţionale şi manageriale. Astfel, ṣcoala se constituie ȋntr-o construcṭie imensă, dar extrem de fragilă. Este suficient ca o singură „piesă” să nu funcṭioneze ṣi impactul se resimte la nivelul ȋntregii instituṭii.

Anual, cifra de ṣcolarizare se ridică la 1600 de elevi, datorită pieṭei forṭei de muncă tot mai ofertante pentru domeniul medical, atât ȋn țară, cât ṣi ȋn străinătate, a creşterii vizibilităţii şcolii prin promovarea educaṭiei pentru sănătate în comunitate, în licee şi online. Deşi, în prezent, admiterea în învăţământul postliceal nu necesită bacalaureatul, peste 70 % din elevii noştri au promovat acest examen al maturităṭii, iar dintre aceştia o mare parte sunt absolvenţi de studii superioare şi au decis să se reorienteze profesional.

Corpul profesoral este constituit din cadre didactice titulare – peste 50 % ṣi cadre didactice asociate care ȋṣi desfăṣoară activitatea ṣi ȋn unităṭile sanitare. Pregătirea de specialitate şi metodico – ştiintifică a cadrelor didactice este o calitate dovedită prin competenţele profesionale formate la elevi, rezultatele acestora la concursurile şcolare şi la examenele de certificare a calificării profesionale, performanţele obţinute de absolvenţi la locul de muncă. Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în carieră este o preocupare permanentă atât a cadrelor didactice, cât şi a conducerii şcolii.

Pregătirea profesională a elevilor noștri ṣi construirea viitorului lor profesional necesită o activitate educaṭională complexă, care pe lângă instruirea teoretică ṣi practică, în conformitate cu planurile de învӑțӑmȃnt ȋn vigoare, cuprinde numeroase activităṭi extraṣcolare ṣi extracurriculare:  participarea la stagii de practică ȋn ṭările Uniunii Europene, ȋn cadrul European Nursing Module, al proiectelor Erasmus + ṣi al parteneriatelor bilaterale ȋncheiate cu ṣcoli similare; implicarea ȋn promovarea educaṭiei pentru sănătate ȋn ṣcoli generale ṣi licee, ȋn comunitate, cu ocazia unor zile mondiale ale sănătăṭii : Ziua Mondială a Diabetului Zaharat – Glicoday, Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială Antitutun, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, Ziua Mondială a Asistentului Medical etc., activităṭi ȋn cadrul cărora elevii, sub ȋndrumarea profesorilor de nursing ṣi a medicilor, oferă servicii medicale gratuite: măsurarea tensiunii arteriale, testarea glicemiei, indicaţii profilactice privind bolile cardiovasculare şi metabolice; participarea la activitӑți extracurriculare: Cercul de limba engleză Nursing in English, Arelierul de Nursing; participarea la concursuri ṣcolare organizate de ṣcoala noastră: Profilaxie ṣi terapie prin miṣcare, Anatomia 3D etc; asigurarea asistenṭei medicale la concursurile sportive, la probele sportive necesare admiterii la liceu, sub ȋndrumarea profesorilor de specialitate din ṣcoală; pregătirea elevilor pentru examenul de certificare a calificării profesionale.

Foarte importantă ṣi absolut necesară pentru formarea profesională a asistenṭilor medicali este colaborarea cu unităṭile sanitare (spitale, farmacii, centre medicale, clinici dentare) de stat ṣi private, unele dintre acestea fiind prezentate ȋn acest ghid.

Şcoala dispune de o bazӑ materialӑ modernă. Sălile de curs, sălile de demonstrații, laboratoarele, cabinetul de informatică sunt dotate cu materiale didactice, aparatură modernă specifică domeniului medical și echipamente IT. Biblioteca școlii deține aproximativ 4000 de volume de specialitate și 700 titluri de carte.    

Sunt mândră că fac parte dintr-o echipă unită în obiective şi  interesată de obţinerea celor mai bune rezultate. Sunt convinsă că voi fi sprijinită în continuare de colegii mei şi de echipa managerială. Ȋi mulţumesc domnului director general, prof. univ. dr. Alexandru Ioan Mincu pentru încrederea şi sprijinul acordat în activitatea managerială!

Este o onoare să fii directorul uneia dintre cele mai prestigioase şcoli postliceale sanitare din România!       

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=8cUnm9mULzM

 

      

 1                                                                    

prof. Aurelia ȘOVA

director – Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 172

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes