Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform: Regulamentul (UE) 2016/679, LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018

Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ “Carol Davila” are plăcerea de a vă informa că în vederea organizarii si desfasurarii Simpozionului International Dr. Mioara Mincu, editia a VI-a, prelucrează date cu caracter personal.

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”)şi a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, și cu Legea 190/2018 privind punerea în aplicare a RGPD.

Pentru conformarea cu RGPD şcoala noastrӑ respectă principiile prelucrării datelor cu caracter personal (art. 5 RGPD):

a) prelucrarea în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);
b) colectarea în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
c) datele colectate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
d) datele colectate sunt exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
e) păstrarea într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
f) prelucrarea într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520