Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila - Metodologie certificare

METODOLOGIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE 2020

Extras din ORDIN Nr. 5005 / 2 decembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal,

 modificat ṣi completat prin  ORDIN nr. 4494 din 10 iunie 2020

şi din Art. 7.12. din Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare
a Ṣcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din promoțiile anterioare.

Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal particular sau ale învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care a asigurat școlarizarea, este condiționată de achitarea unei taxe.
Taxa de examen se stabilește la nivelul centrului de examen, de fiecare unitate de învățământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.        
Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal se aprobă, în fiecare an școlar, prin ordin al ministrului educației naționale.

Prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4909 din 23 august 2019 se aprobă graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020.

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificările profesionale „asistent medical de farmacie” şi „asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare”, sesiunea iunie - iulie 2020, este:

- Înscrierea candidaţilor: 22 – 26 iunie 2020;

- Echivalarea probei practice: 29 – 30 iunie 2020;

- Echivalarea probei scrise: 1 iulie 2020;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2020;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 2 – 3 iulie 2020;

- Susţinerea on-line a proiectului: 6 – 7 iulie 2020;

- Afişarea rezultatelor finale: 8 iulie 2020

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională  „asistent medical generalist”, sesiunea august 2020, este:

- Înscrierea candidaţilor: 3 – 7 august 2020;

- Echivalarea probei practice: 10 – 11 august 2020;

- Echivalarea probei scrise: 12 august 2020;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 13 august 2020;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 13 – 14 august 2020;

- Susţinerea on-line a proiectului: 17 – 18 august 2020;

- Afişarea rezultatelor finale: 19 august 2020.

 

În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Ȋnscrierea candidaților        
Art. 17. (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginți ai claselor terminale întocmesc tabele cu elevii, care cuprind următoarele date:

-  numele și prenumele elevilor;         

-  anul de studiu si clasa;        

-  calificarea profesională în care s-au pregătit;         

-  semnăturile elevilor;           

-  semnătura diriginte.

5) Înscrierea candidaților se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente:

a. Cerere de înscriere

b. Certificat de naștere în copie, cerficat ca fiind conform cu originalul

c. Certificat de căsătorie, cerficat ca fiind conform cu originalul (dacă este cazul)

d. Carte de identitate (pentru conformitate) – în copie,  cerficată ca fiind conformă cu originalul

e. Foaia matricolă în original, eliberată de unitatea de învățământ absolvită și o copie legalizată a acesteia, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhivă

f. declarație pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință și că va respecta normele de protecția muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanțelor etc. pe durata desfășurării probelor de examen, că va respecta cerințele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen, afișate sau prezentate de persoanele autorizate;

g. chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea de învățământ la care candidatul va susține probele de examen, după caz.

h. 2 poze 3/4

Conținutul examenului de certificare

Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în realizarea și susținerea unui proiect.

Proba practică și proba scrisă se echivalează.

 

Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din planurile de învățământ pentru anii I, II și III, după formula:

formulacalcul1

M_pp - media aritmetică a probei practice;

M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I, II și III; n = 3 (durata de școlarizare).

- Dacă media calculată conform formulei prevăzute este minimum 6 (șase), candidatul este declarat «admis» pentru proba practică și are dreptul să participe la următoarea etapă a examenului de certificare.

- Dacă media este strict mai mică decât 6 (șase), candidatul este declarat „respins”.

- Proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din planurile de învățământ pentru anul I, II și III, după formula:

formulacalcul2

M_ps - media aritmetică a probei scrise: M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I, II și III; n = 3 (durata de școlarizare).

- Dacă media calculată conform formulei de mai sus este minimum 5 (cinci), candidatul este declarat «admis» pentru proba scrisă și are dreptul să participe la următoarea probă a examenului de certificare.

 

Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, depunerea proiectului în vederea susținerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line.

În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unității / instituției de învățământ, acesta va fi depus fizic, la secretariatul unității / instituției de învățământ.

 

Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, susținerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face on-line.

În situațiile în care elevii nu dețin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane și / sau nu au conexiune la internet și nu este posibilă organizarea susținerii on-line a proiectului, unitatea / instituția de învățământ, centru de examen, va asigura condițiile necesare desfășurării probei cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaților care nu pot susține examenul de certificare on-line. Candidații vor intra în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută.

Pentru sesiunile din anul școlar 2019-2020, un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul.

 După încheierea tuturor probelor se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul unității/ instituției de învățământ a listelor nominale finale, care conțin: numele, inițiala/ inițialele tatălui și prenumele candidatului, școala de proveniență, rezultatul final.

Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 6 (şase).

Dispoziții finale        
Art. 56. Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Citit 48840 ori Ultima modificare Duminică, 14 Iunie 2020 05:48
Evaluaţi acest articol
(20 voturi)

PARTENERI

brighton.jpgefnweb_eu.JPGeurope_eu.JPGministerulsanatatii_ro.jpgnmcuk_org.JPGoamr_ro.JPG