Consiliul de administrație al Scolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” , cu sediul în București, str. Viitorului, nr. 161-163, sector 2, tel. 0216107068 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

1. Biologie – 2 posturi;
2. Fizica – 1 post;
3. Sociologie – 1 post;
4. Limba si Literatura Engleza – 1 post;
5. Profesori Instruire Practica(Asistenta Medicala) – 5 posturi;
6. Medicina Generala – 3 posturi;
7. Farmacie – 1 post

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 11-17.04.2013, între orele 9-12;
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs: 19.04.2013,ora 10;
3. Proba practică/inspecția specială la clasă -22-24 .04.2013,incepand cu ora 9;
4. Proba scrisă – 25.04.2013, ora 10;
5. Depunerea contestațiilor – 26.04.2013,intre orele 9-10;
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 26.04.2013;

            Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

            Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

            Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.

            La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2012 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);

5) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

9) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

            Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.

Aici vezi anuntul postat pe site-ul ISMB

 

Metodologia de concurs
Legea educatiei nationale
Ordin_3202_2012_aprobare_Centralizator_2012.pdf
Programa_pemtru_limba_si_literatura_engleza.pdf
Centralizator_2012.zip.txt
Programa_Asistenta_medicala_generala.pdf
Programa_Biologie.pdf
Programa_Farmacie_maistru_instructor.pdf
Programa_Farmacie_profesori.pdf
Programa_medicina_generala.pdf
sociologie_programa_titularizare_2010_profesori.pdf

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 1.192

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes