Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Fişa de înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) / Diploma de Bacalaureat (original și copie);
 3. Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);
 4. Documentul de identitate (original şi copie);
 5. Certificatul de naştere (original şi copie);
 6. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 7. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicitați înscrierea și nu sunteți în evidență cu boli psihice (original);
 8. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original şi copie).
 9. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original şi copie) – în ziua în care este declarat „Admis”;
 10. Scrisoarea motivațională în care să motivați alegerea profesiei şi a calificării.
 11. Dosar plic de carton.

Documentele de la punctele 2, 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

Candidații care au absolvit liceul în strӑinӑtate vor aduce/transmite în dosarul de înscriere documentele de absolvire a liceului echivalate de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadul Ministerului Educației;

Cetӑțenii strӑini candidați la admitere vor aduce/transmite în dosarul de înscriere certificatul/atestatul de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, precum şi dovada dreptului de şedere pe teritoriul României.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere.