Preînscrierea / Ȋnscrierea la Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” se face pe baza următoarelor documente:

 1. Fişa de preînscriere / înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) / Diploma de Bacalaureat (original și copie) sau adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2023 (12 clase sau 13 clase) (original);
 3. Adeverinţa de elev în clasa a XII –a liceu zi sau a XIII-a liceu seral sau frecvenţă redusă (original) pentru candidații care solicită preînscrierea;
 4. Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);
 5. Documentul de identitate (original şi copie);
 6. Certificatul de naştere (original şi copie);
 7. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 8. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită preînscrierea / înscrierea și nu este în evidență cu boli psihice (original);
 9. Chitanţa pentru plata taxei de preînscriere / înscriere (original și copie);
 10. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original și copie) –după ce candidatul este declarat „Admis”;
 11. Scrisoarea de intenţie în care să motiveze alegerea profesiei şi a calificării, scrisă de mână;
 12. Dosar plic de carton.
 • Documentele de la punctele 2, 5, 6, 7, 9 și 10 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.
 • Elevii de liceu, clasele terminale (a XII –a zi / a XIII –a seral sau frecvenţă redusă) care doresc să urmeze cursurile şcolii noastre, pot opta pentru preînscriere înainte de absolvirea liceului;
 • Pentru preînscriere dosarul va conţine documentele de la punctele 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi fişa de preînscriere şi va fi completat ulterior cu documentele doveditoare ale absolvirii liceului.
 • Candidații care au absolvit liceul în strӑinӑtate vor aduce în dosarul de înscriere documentele de absolvire a liceului echivalate de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadul Ministerului Educației.
 • Cetӑțenii strӑini candidați la admitere vor aduce în dosarul de înscriere certificatul / atestatul de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română, eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România, care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.
 • Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere.

Acum a sosit momentul în care trebuie să hotărăști calea pe care vei merge mai departe.

Pentru mai multe informații accesează secțiunea Admitere.

TE AȘTEPTĂM LA ÎNSCRIERE!
VEZI AICI PROGRAMUL

Canalul nostru de Youtube

Echipa Managerială